Materialekonto

Betaling til materialer

Klik her for link til betaling via safeticket

 

For stx-elever:
I henhold til Folketingets gældende bekendtgørelse nr. 1711 opkræver Bjerringbro Gymnasium  kr. 450 til dækning af undervisningsmaterialer for alle tre år i gymnasiet.

For HF-elever:
Der betales kr. 300 for begge år på HF.

Hvis man afbryder sin uddannelse i løbet af skoleåret, refunderes udgiften ikke, da skolen afholder omkostningerne ved skoleårets start.

 

Bekendtgørelse om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler  i de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne

I henhold til § 46, stk. 8, i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., § 19 a, stk. 7 og 8, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 183 af 22. marts 2004, og § 37 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 136 af 1. marts 2006 som ændret ved § 2 i lov nr. 576 af 9. juni 2006, fastsættes følgende:

  • 1. Udgifterne til undervisningsmidler på de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser afholdes af institutionen.

Stk. 2. Institutionen kan dog bestemme, at elever og kursister ved de i stk. 1 nævnte uddannelser selv i begrænset omfang anskaffer en del af undervisningsmidlerne. Omfanget kan ikke overstige 2.500 kr. for en elev eller en kursist i en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelses grundforløb.

Stk. 3. Private gymnasieskoler og private studenter- og hf-kurser er ikke omfattet af bekendtgørelsen.

  • 2. Institutionen træffer efter drøftelse med eleverne eller kursisterne afgørelse om, hvilke undervisningsmidler, jf. stk. 2, eleverne eller kursisterne selv skal anskaffe, når bemyndigelsen i § 1, stk. 2, er anvendt.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte undervisningsmidler kan være ordbøger, lommeregnere og andre elektroniske hjælpemidler, papir og lignende til eget brug, herunder fotokopier samt lærebøger, der kan have varig værdi for eleverne eller kursisterne.

Stk. 3. Undervisningsmidler, som eleverne eller kursisterne selv har afholdt udgifterne til, forbliver deres ejendom.

  • 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 616 af 26. juni 2001 om elevers og kursisters betaling for visse undervisningsmidler i de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne.

Undervisningsministeriet, den 20. december 2006

P.M.V.
Lars Mortensen
Styrelseschef