Eksamen

Elever der læser på skolen udeareal

Regler for eksamen på Bjerringbro Gymnasium

Generel orientering om eksamen

1. Faglærerne orienterer om regler for eksamen i de enkelte fag.
2. Planen offentliggøres i Lectio – man er selv ansvarlig for at se sin plan i Lectio. En 3g’er skal kunne tælle til 9 prøver, når eksamener fra 1g og 2g medtælles – kan man ikke det, skal kontoret kontaktes med det samme.
3. Evt. ændringer i eksamensplanen er man selv ansvarlig for at se i Lectio – dog vil ændringer mindre end 72 timer fra prøvens begyndelse blive meddelt personligt.

4. Ved 24-times prøver: Trækning af eksamensspørgsmål dagen før på kontoret kl. 8.00 eller 12.00 (fremgår også af eksamensplanen). Lodtrækningen foregår på kontoret.

Generelle regler for eksamen – STX:

  • Alle stx-elever aflægger 9 prøver + studieretningsprojektet.
  • Ved udtræk af prøvefag til sommerterminen 2g sikres, at eleven efter terminen har aflagt minimum to prøver.
  • Samlet skal eleverne (om muligt) aflægge mindst 4 skriftlige prøver – ellers 3

Generelle regler for eksamen – HF:

  • Alle fag er eksamensfag.

Generelle retningslinjer for eksamener, årsprøver og terminsprøver på BG.

Mødetid

Til mundtlige prøver skal eleven møde ved eksamenslokalet 15 minutter før den tid, som er meddelt i eksamensplanen.

Til skriftlige prøver er mødetiden også 15 minutter før prøvens start. Her skal alle sidde på deres pladser for at modtage instruktion. Hvis man kommer for sent, har man ikke krav på adgang til prøven. Rektor kan dispensere, hvis eleven har en meget god grund, så hvis man bliver forsinket, skal man straks kontakte kontoret.

Sygdom

Hvis en elev bliver syg eller af andre uforsætlige grunde ikke kan møde til en eksamen, årsprøve eller terminsprøve, skal forældrene (eller eleven, hvis denne er fyldt 18 år) straks ringe til skolen. Man skal normalt kontakte egen læge for at få en lægeerklæring på, at eleven pga. sygdom ikke kan deltage i den pågældende eksamen. Man afholder selv udgiften til lægeerklæring. Man vil dernæst blive tilbudt at komme til sygeeksamen, der så vidt muligt aflægges i samme eksamenstermin som den ordinære eksamen –og ellers i sygeeksamensterminen i august.Særligt ved de interne prøver og ved helt åbenlyse grunde kan skolen nøjes med en tro og love erklæring. Derfor kan det være en besparelse at ringe til skolen,inden man beder lægen om en erklæring.

Snyd

Snyd ved eksamen medfører som hovedregel bortvisning fra den pågældende eksamen. Man kan blive henvist til at aflægge prøven i den næste ordinære eksamenstermin. I 3.g betyder det, at man ikke består sin studentereksamen sammen med sine klassekammerater.

For elever, som følger gymnasiereformen 2017, kan sanktionen for snyd ved eksamen betyde, at man mister retten til et nyt eksamensforsøg og i det tilfælde gives karakteren -3. Det er rektor, der afgør, hvilken sanktion, der bringes i anvendelse. Beslutningen træffes ud fra en vurdering om rimelighed i sanktionen målt i forhold til overtrædelsen og eventuelle tidligere tilfælde af snyd.

ExamCookie
Alle elever på BG skal bruge programmet ExamCookie ved både skriftlige og mundtlige prøver og eksamener.
ExamCookie er et simpelt program, der monitorerer elevers computeraktivitet under en eksamen for at sikre, at eksamen foregår efter gældende regler og for at sikre, at elever ikke kan anvende ikke-tilladte hjælpemidler under en eksamen.

ExamCookie registrerer al aktivitet på computeren, dvs. aktive URL-adresser, processorer, clipboard og tager skærmdumps ved større skærmændringer.

Skolens eksamensansvarlige har fuldt overblik over den aktivitet, der foregår på elevernes computere. Efter en eksamen sorterer programmet automatisk elevernes data, og det viser enhver kommunikation med omverdenen eller brug af ikke-tilladte hjælpemidler.

Formålet med ExamCookie er udelukkende at give skolen mulighed for at forebygge og opdage eksamenssnyd.

Hjælpemidler

Du har selv ansvaret for at medbringe de hjælpemidler, som i følge officielle regler må bruges. Hvis du er i tvivl, så spørg din faglærer.
Bemærk, at man ikke må låne hjælpemidler af hinanden under prøve.
En PC må ikke tages ud af prøvelokalet før afslutningen af den skriftlige prøve, hvortil den har været anvendt.

Mobiltelefoner

er ikke tilladt. Hvis du alligevel medbringer en, skal du aflevere den til tilsynet (ved skriftlig eksamen) eller eksaminator (ved mundtlig eksamen). Du er selv ansvarlig for at få afleveret din mobiltelefon.

Klager over prøverne

Klage over en årskarakter eller en eksamenskarakter skal være skolens ledelse i hænde senest 14 dage efter karakterens offentliggørelse. Klage over skriftlige karakterer sorterer under vicerektor. Klage over mundtlig karakterer sorterer under rektor.

Klager skal være begrundede. Det anbefales, at man taler med sin lærer om bedømmelsen,  inden man klager. Lærerne kan ofte give uddybende forklaring, som hjælper eleven til at vurdere, om det er relevant at klage. Rektor afgør, om en klage skal behandles eller afvises.

Se evt. også eksamensbekendtgørelsen kap 10.

Klager over årskarakterer

Som elev har man mulighed for at klage til skolens ledelse over en årskarakter. Man har normalt en klagefrist på 7 dage fra årskaraktererne er offentliggjort i Lectio.

Forstyrrende adfærd under eksamen

herunder at komme for sent eller at forstyrre andre eksaminander, vil medføre bortvisning fra eksamen. Skolens studie- og ordensregler er naturligvis også gældende i forbindelse med eksamen.

Tilmelding til eksamen

sker automatisk, hvis skolens studie- og ordensregler er overholdt.

For selvstuderende er tilmeldingsfristen 1. marts før eksamensterminen.

Aflevering af opgaver og projekter mv.

der er en forudsætning for eller en del af prøven eller eksamen.
Afleveringsfristen fastlægges i den plan for afleveringer af skriftlige arbejder, som udarbejdes forud for semesterstart.
I god tid inden prøvernes afholdelse orienterer faglærerne om prøvernes forløb m.h.t. omfang og udformning af opgaverne.

Efter reformen, jf. Gymnasieloven, §28

Som udgangspunkt skal eleverne aflægge mindst 5 interne prøver i følgende fag: studieretningsfagene + dansk og matematik. Det skal ske i form af en ”årsprøve” – dvs. en intern prøve, der afholdes i forbindelse med afslutningen af skoleåret inden eleven kan komme til prøve. Dog kan en terminsprøve ifølge UVM også tælle for en intern prøve. Ifølge lærerplanen for matematik A skal der afholdes mindst én årsprøve. Vi vælger at afholde 2 årsprøver: En skriftlig efter 1g og en mundtlig efter 2g.