BeScience: Afrika i Bjerringbro

Dette undervisningsmateriale er udviklet i forbindelse med projektet BeScience: Afrika i Bjerringbro. Projektet er finansieret af Novo Nordisk Fonden og er udarbejdet i et samarbejde mellem Bjerringbro Gymnasium, Poul Due Jensen Fonden, Naturvidenskabernes Hus samt folkeskolelærere fra lokale folkeskoler i og omkring Bjerringbro.

Det primære formål med projektet er at inddrage og engagere elever i autentiske tværfaglige problemstillinger i et virkelighedsnært undervisningsmiljø med relevante undervisningsfaciliteter og materialer.

Som en del af projektet BeScience: Afrika i Bjerringbro er der opbygget et undervisningsmiljø ved Bjerringbro Gymnasium, hvor fokus er på projekter gymnasiets scienceelever er involveret i, hvor der designes vandløsninger til en landsby i Bagamoyo, Tanzania.

Der er i projektet udviklet relevante undervisningsforløb og materialer rettet mod folkeskolens udskoling samt ungdomsuddannelser. Det praksisorienterede aspekt i forløbene bygger på samarbejdet om vandprojekter i Afrika mellem Grundfos og NGO’en Water Mission. Læs meget mere om dette samarbejde på siden Casen.

Alle de udviklede undervisningsaktiviteter fokuserer på den viden og de kompetencer, der er nødvendige for at arbejde med vandprojekter i Afrika, eksemplificeret ved de projekter, gymnasieeleverne fra Bjerringbro Gymnasium arbejder med i forbindelse med studieture til Bagamoyo.

I perioden 2023-2025 gennemføres i alt tre udviklingsprojekter i Bagamoyo, med følgende fokus:

 • Rent vand og sanitet til børnehave og omkringliggende lokalsamfund
 • Rent vand og sanitet med tilhørende driftssikker energiforsyning til sundhedsklinik
 • Vandingsanlæg til husdyrhold og dyrkning af afgrøder.

Solcelleanlæg og vandtank der forsyner børnehave med rent vand i Bagamoyo, Tanzania
Foto: THJ VISUALS

Video

Herunder er tre små videoer, der fortæller mere om projektet:

 • i videoen til venstre kan du se, hvordan de fysiske faciliteter, der er opbygget i Bjerringbro, ser ud, og du kan høre mere om intentionerne med projektet
 • i videoen i midten kan du høre om en børnehave i Bagamoyo, Tanzania, udgangspunktet for de vandprojekter, Bjerringbro Gymnasium arbejder med i Afrika.
 • i videoen til højre kan du høre mere om det første vandprojekt, elever fra Bjerringbro Gymnasium har arbejdet med i forbindelse med en studietur til Bagamoyo i efteråret 2023.

Temaer og emner

De tre udviklingsprojekter åbner for en lang række forskellige temaer og emner, der kan arbejdes med i forbindelse med det undervisningsmiljø, der er opbygget. Det kunne være, men bestemt ikke begrænset til:

 • Batteriteknologier til energiopbevaring
 • Betydningen af adgang til kontinuerlig vandforsyning for landbrug og dyrehold i Afrika
 • Betydningen af adgang til rent vand og sanitet i den afrikanske sundhedssektor
 • Biodiversitetskrise, her udfordringer specielt i Afrika
 • Dimensionering af vandløsning, inkl. pumpe, solceller, vandtank, distribution og sanitet
 • Dyreliv i Afrika, herunder specielt husdyrhold
 • Epidemier og sygdomme i Afrika, herunder sygdomsforløb for ebola, corona, HIV, malaria og lignende, deres opståen, spredning og udfordringer, samt mulige løsninger
 • FN’s Verdensmål
 • Forsøg med dyrkning af genmodificerede, almindelige og muligvis historiske afgrødesorter
 • Forædling af afgrøder, herunder hvordan genteknologier så som CRISPR kan udnyttes i udvikling af nye fødevarer
 • Interviewteknik
 • Kulturmøde med Afrika
 • Landmålinger herunder optegning af kort baseret på GPS
 • Lokalisering af vandkilder
 • Måling af ydeevne for brøndboringer og vandløb
 • Tørkeresistens, forøget proteinindhold, vitaminforædling, og lign.
 • Vandanalyser
 • Vindmøller.

Muligheder for fællesfaglig/tværfaglig undervisning

I grundskolen er der krav om at der skal gennemføres mindst seks fællesfaglige undervisnings- forløb i 7. – 9. klasse. På samme måde er der i ungdomsuddannelserne krav om tværfagligt samarbejde. Formålet med det fællesfaglige/tværfaglige samarbejde er at give eleverne mulighed for fordybelse og oplevelse af sammenhænge mellem fagene. Det tværfaglige samarbejde bidrager også til at udvikle elevernes evne til at indkredse, forstå og behandle komplekse problemstillinger.

Alle forløb der udvikles som en del af projektet BeScience: Afrika i Bjerringbro vil kunne indgå i tværfaglige samarbejder indenfor nedenstående fokusområder:

 • Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan
 • Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer
 • Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget
 • Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår.

Opbygning af undervisningsmaterialerne

De udviklede undervisningsmaterialer er opdelt i en række temaer.

For hvert tema foreligger en overordnet beskrivelse af temaet og dets relevans i det samlede projekt. Til alle temaer er der udarbejdet progressionsplaner, så der sikres en fornuftig progression i de forløb der udarbejdes, så elever uden at opleve at det er præcis de samme opgaver/emner/projekter de arbejder med, kan besøge BeScience: Afrika i Bjerringbro flere gange i deres skoletid. Progressionsplanerne sikrer således at forløb indenfor samme tema udvikler sig på enten taksonomisk niveau og/eller konkret fagligt indhold på tværs af klassetrin. De udarbejdede progressionsplaner er inspireret af de progressionsplaner Astra har udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af Naturvidenskabens ABC.

Indenfor hvert tema er der udviklet et antal undervisningsforløb. Til hvert undervisningsforløb er der udarbejdet relevante lærer- og elevvejledninger. Alle forløb tager udgangspunkt i de faglige mål for grundskolen og kernestof for ungdomsuddannelserne. Dette skulle gerne bidrage til, at det både er spændende og interessant for eleverne, samtidigt med at lærerne oplever, at de får dækket fagligt stof som eleverne under alle omstændigheder skal igennem, når man arbejder med forløb ved BeScience: Afrika i Bjerringbro.

Endelig er der udarbejdet forslag til sammensætning af programmer for et besøg ved BeScience: Afrika i Bjerringbro.

Referencer

Astra. (2021). Progressionsbeskrivelser. Hentet fra Naturvidenskabens ABC: https://naturvidenskabensabc.dk/progressionsbeskrivelser/

Børne- og Undervisningsministeriet. (2019). Fysik/kemi – Faghæfte 2019. Hentet fra emu.dk: https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/Gsk_faghæfte_fysikkemi.pdf