Casen: Vandprojekter i Afrika

At designe og realisere vandprojekter i Afrika kræver forskellige samarbejdspartnere og medarbejdere med mange forskellige typer af kvalifikationer.

Grundfos

Grundfos er en dansk pumpevirksomhed, grundlagt i 1945 af Poul Due Jensen. Virksomheden har hovedsæde her i Bjerringbro og er en af verdens førende producenter af pumpe- og vandteknologiløsninger. Grundfos har et bredt sortiment af produkter, der omfatter cirkulationspumper, dykpumper, doseringspumper og systemer til vandbehandling. De producerer 17 millioner pumper om året og dækker ca. 50% af det globale marked for cirkulationspumper.

Grundfos er kendt for sin høje kvalitet og innovative tilgang til pumpeteknologi. Virksomheden støtter FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, de har specielt fokus på mål 6, Rent vand og sanitet, og mål 13, Klimaindsats. Deres mission er at skabe løsninger på verdens vand- og klimaudfordringer og derigennem forbedre menneskers livskvalitet.

Grundfos opererer i 55 lande og har mere end 19.000 medarbejdere på verdensplan, heraf ca. 2.000 i Danmark.

Grundfos hovedkvarter i Bjerringbro
Kilde: Grundfos

Grundfos LifeLink vandkiosk i Afrika
Kilde: Grundfos

Poul Due Jensens Fond

Poul Due Jensens Fond er en erhvervsdrivende fond, etableret i 1975 af Poul Due Jensen, grundlæggeren af Grundfos. Fonden ejer størstedelen af aktierne i Grundfos. Fondens formål er at støtte aktiviteter, der fremmer bæredygtig udvikling, teknologisk innovation og socialt ansvar.

Fonden spiller en central rolle i Grundfos’ strategi og værdier. Den arbejder for at sikre, at virksomheden fortsætter med at fokusere på bæredygtighed og energieffektivitet i deres produktudvikling og forretningspraksis. Fonden er også engageret i filantropiske aktiviteter og støtter projekter, der fremmer adgang til rent vand, bæredygtig energi og uddannelse, både i Danmark og internationalt.

Poul Due Jensens Fond har et stærkt engagement i at skabe en positiv indvirkning på samfundet og miljøet. Den samarbejder med forskellige organisationer og institutioner for at realisere sine mål og støtte initiativer, der er i tråd med fondens værdier og Grundfos’ mission om at bidrage til en bæredygtig global vandforsyning.

Water Mission

En af de partnere Grundfos samarbejder med om vandprojekter i Afrika er Water Mission. Water Mission er en international NGO, grundlagt i 2001 af George og Molly Greene. Organisationen arbejder med at løse vandkriser verden over ved at levere sikre vand-, sanitet- og hygiejneløsninger til lokalsamfund i nød. Med hovedkvarter i North Charleston, South Carolina, opererer Water Mission i flere lande, herunder mange afrikanske.

Water Mission udvikler bæredygtige vandprojekter, der forbedrer livskvaliteten og sundheden i lokalsamfundene. Deres løsninger omfatter installation af solcelledrevne vandpumper, vandrensningssystemer og sanitetsfaciliteter. Organisationen arbejder tæt sammen med lokale myndigheder og samfundsgrupper for at sikre, at projekterne er kulturelt relevante og bæredygtige på lang sigt.

Water Mission lægger stor vægt på fællesskabsinddragelse og uddannelse. De tilbyder træningsprogrammer, der styrker lokalbefolkningens evne til at vedligeholde og administrere vandinfrastrukturen selvstændigt. Dette skaber ejerskab og sikrer, at de implementerede løsninger forbliver effektive og velholdte.

Organisationen har en stærk tro på, at adgang til rent vand og ordentlig sanitet er grundlæggende menneskerettigheder. Ved at kombinere teknisk ekspertise med medfølelse og engagement arbejder Water Mission på at bekæmpe vandbårne sygdomme og forbedre levevilkårene for millioner af mennesker i Afrika og andre dele af verden.

Hos Water Mission arbejder mennesker med forskellige baggrunde og kompetencer sammen for at skabe en bedre fremtid. Deres arbejde bidrager direkte til flere af FN’s verdensmål, herunder:

  • Mål 2: Stop sult
  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 6: Rent vand og sanitet
  • Mål 7: Bæredygtig energi

Lad os møde nogle eksempler på forskelliger typer af mennesker der kunne være medarbejdere i en organisation som Water Mission:

Emma, Civilingeniør

Emma har en baggrund i civil- og miljøteknik. Hun designer og bygger vandinfrastruktur som brønde og rørledninger. Hendes arbejde sikrer, at landsbyer har adgang til rent vand (FN Verdensmål 6). Emma har også arbejdet på projekter, der bruger solcelleteknologi til at drive vandpumpesystemer, hvilket bidrager til bæredygtig energi (FN Verdensmål 7). Emma siger: “At se børn drikke rent vand uden frygt for sygdomme er den største belønning.”

David, Kemiker

David er kemiker med speciale i vandanalyse og design af filterløsninger. Han undersøger vandkvaliteten og udvikler metoder til at rense vandet, så det bliver sikkert at drikke. Hans arbejde er afgørende for at sikre rent vand og forbedre sundheden i lokalsamfundene (FN Verdensmål 3 og 6). “At kunne bidrage til, at mennesker får adgang til rent og sundt drikkevand, giver mit arbejde en dybere mening,” fortæller David.

Jacob, Landmåler

Jacob er landmåler og spiller en central rolle i at opmåle og projektere vandløsninger. Han analyserer terrænet og planlægger, hvor og hvordan vandinfrastrukturen skal bygges. Jacobs arbejde sikrer, at projekterne er præcise og effektive, hvilket er afgørende for at opnå rent vand og sanitet (FN Verdensmål 6) og støtte landbrug og fødevaresikkerhed (FN Verdensmål 2). “Jeg elsker at se et projekt komme til live fra mine tegninger til noget, der virkelig gør en forskel,” siger Jacob.

Amina, Sundheds- og Uddannelseskoordinator

Amina arbejder med at uddanne lokalbefolkningen i brug og vedligeholdelse af vandanlæg. Hun udvikler træningsprogrammer, der sikrer, at projekterne bliver bæredygtige på lang sigt. Ved at fremme sundhed og trivsel (FN Verdensmål 3) og sikre rent vand og sanitet (FN Verdensmål 6), hjælper Amina med at skabe stærkere og sundere samfund. Hun fortæller: “Det er utroligt at se fællesskabet tage ejerskab over deres nye vandanlæg.”

Bjerringbro i Afrika

I videoen her under kan du høre om det første vandprojekt, elever fra Bjerringbro Gymnasium har arbejdet med i forbindelse med en studietur til Bagamoyo i efteråret 2023.

Design processen

Uanset om det er en NGO som Water Mission eller eleverne fra Bjerringbro Gymnasium, der skal implementere et vandprojekt i Afrika, så består design processen af mange af de samme elementer. Herunder ses et overblik over en sådan designproces.

Design Overview

Overblik over Water Missions design proces. I projekter der udføres af elever på Bjerringbro Gymnasium arbejdes der ikke med de sidste to faser i processen.
Kilde: Water Mission, Technical Handbook, ver. 1.2

Vurdering

Herunder følger en beskrivelse af de enkelte trin i vurderingsfasen:

Proces Mål Delmål
Information om lokalsamfund Indsamling af alle tekniske og demografiske oplysninger, der er nødvendige for at designe et sikkert vandprojekt for det specifikke lokalsamfund. 1) Bestem befolkningstallet, inklusive eventuelle institutioner, der også kan betjenes af projektet
2) Identificer enhver eksisterende infrastruktur, inklusive vandkilder og tilgængelige energikilder, der kan anvendes i projektet
3) Interview og observer beboerne for at bestemme deres nuværende vandvaner, inklusive mængde og anvendelse.
Vandkvalitet Bestem kvaliteten og levedygtigheden af hver potentiel vandkilde i området. 1) Bestem turbiditeten af vandkilden.
2) Bestem den mikrobiologiske kvalitet af vandkilden.
3) Bestem tilstedeværelsen af andre suspenderede eller opløste forurenende stoffer i vandkilden.
Udbyttetest Mål mængden af vand der er tilgængeligt fra hver af de potentielle vandkilder i området. 1) Bestem kapaciteten for hver vandkilde.
Topografisk undersøgelse Foretag opmåling og kortlægning af lokalområdet, med særligt fokus på afstande mellem og elevation af alle nøglekomponenter i vandprojektet. 1) Brug relevant opmålingsudstyr til at bestemme relative afstande og højder for nøglekomponenter i det foreslåede vandprojekt.
Vurdering godkendt til design Godkend projekter til design, der er blevet anset for gennemførlige baseret på de oplysninger, der er indsamlet under vurderingen. 1) Bestem om et sikkert vandprojekt ville være gennemførligt i det vurderede lokalsamfund.
2) Opdater projektstatus til “Godkend vurdering til design”.

Tabel 1: Processer, mål og delmål for de enkelte trin i vurderingsfasen.
Kilde: Water Mission, Technical Handbook, ver. 1.2

Koncept design

Herunder følger en beskrivelse af de enkelte trin i koncept design fasen:

Proces Mål Delmål
Designmål Identificer de tekniske og økonomiske mål, der skal opfyldes af den designede løsning. Dette bør tage hensyn til forventningerne fra eventuelle modtagere, donorer og/eller partnere. 1) Undersøg lokale myndigheders vandstandarder og sammenlign med Water Mission’s retningslinjer.
2) Identificer eventuelle præferencer og/eller forventninger, som modtagerne har til projektet.
3) Identificer de mål og forventninger, som eventuelle donorer og/eller partnere har til projektets resultater.
4) Identificer hvilken økonomisk bæredygtighedsmodel, der vil blive brugt.
Vandbehov Beregn den minimale mængde rent vand, der skal leveres af projektet hver dag. 1) Bestem antallet af modtagere og den forventede vækst i befolkningstallet over systemets levetid.
2) Bestem hvordan modtagerne bruger vand.
3) Bestem det forventede behov for rent vand.
4) Vælg flowhastigheden systemet skal designes efter baseret på det forventede behov, samfundsinformation og god ingeniørmæssig vurdering.
Vandkilde Identificer den bedste vandkilde baseret på dens fysiske egenskaber og vandkvalitet. 1) Overvej placeringen, udbyttet, fysiske egenskaber og vandkvaliteten af hver vandkilde.
2) Bestem den bedste vandkilde til at forsyne projektet.
Vandbehandling Bestem den passende vandbehandlingsmetode baseret på vandkvaliteten af kilden. 1) Bestem vandbehandlingsprocessen(erne), der er nødvendige for at gøre vandet rent til menneskelig forbrug. Dette kan evt. inkludere forbehandlingsprocesser.
System Layout Bestem placeringen af vigtige elementer i projektet (f.eks. vandkilde, behandlingshus, tappestationer), afstandene mellem dem og højdeforskellene. 1) Design og dokumenter det foreslåede layout af projektet.
2) Overvej sikkerhed, terræn og tilgængelighed.
3) Bestem antallet og placeringen af vandadgangspunkter (f.eks. tappestationer) for at opnå tilstrækkelig adgang og sikre bæredygtig drift.
Verificer koncept design Analyser om konceptdesignet opfylder de tekniske mål for projektet. 1) Identificer og dokumenter, om der er nogen væsentlige antagelser, der måtte foretages for at opnå konceptdesignet.
2) Identificer eventuelle større problemer, der skal løses, før man går videre med designet.
3) Overvej alternative designs.

Tabel 2: Processer, mål og delmål for de enkelte trin i koncept design fasen.
Kilde: Water Mission, Technical Handbook, ver. 1.2

Design valg

Herunder følger en beskrivelse af de enkelte trin i design valgsfasen:

Proces Mål Delmål
Vandlager Vælg en passende vandtank. 1) Bestem det nødvendige lagerbehov for behandlet vand.
2) Bestem om der allerede findes en passende vandtank på projektstedet.
3) Hvis der er behov for en ny vandtank, vælg vandtanken baseret på lagerbehovet og lokalt tilgængelige materialer.
Hydraulisk design Bestem om et pumpe- eller gravitationssystem skal anvendes, og verificer ved hjælp af hydrauliske beregninger og/eller modelleringssoftware. 1) Beregn statisk trykhøjde og, hvis der bruges en pumpe, flowhastighed og total dynamisk trykhøjde ved driftspunktet.
2) Bestem de bedste rørstørrelser til systemet. Afvej minimalt friktionstab med materialomkostningerne.
3) Bestem de maksimale dynamiske og statiske tryk.
4) Hvis der bruges en overfladepumpe, beregn den tilgængelige netto positive sugehøjde.
5) Vælg ønskede flowhastighed ved adgangspunkterne og verificer, at der er tilstrækkelig trykhøjde til at opnå dem.
Valg af udstyr Vælg passende pumpe og elektriske udstyr. 1) Bestem hvilken energikilde der er tilgængelig for pumpen.
2) Vælg pumpe baseret på flowhastighed, TDH (total dynamisk højde) og energikilde.
3) Design det elektriske system baseret på den valgte pumpe.
4) Design kontrol til systemet.
5) Verificer at alt udstyr falder inden for de acceptable driftsområder.
Udvælgelse af komponenter Vælg designs for vandindtag, behandlingshus, tankstand, tappestation osv. 1) Bestem strukturer baseret på tilgængelige materialer, lokal byggepraksis og kulturelle præferencer.
2) Sikre, at strukturerne opfylder designmål og giver udstyrssikkerhed.
Verificer design valg Verificer at det valgte udstyr opfylder designmålene. 1) Identificer områder i det foreslåede design, der ikke opfylder designmålene.
2) Foretag justeringer af designet efter behov for at opfylde alle designmålene.
Opdater system layout Verificer at det valgte udstyr og strukturer er afspejlet i projektets layout. 1) Opdater systemlayoutet, hvis nogle af udstyrsvalgene medførte ændringer i det foreslåede system.
2) Re-verificer udstyrsvalg baseret på det opdaterede layout.

Processer, mål og delmål for de enkelte trin i design valgsfasen.
Kilde: Water Mission, Technical Handbook, ver. 1.2

Temaer